حسن

نخعی

مدیرعامل

نعیمه

مهدیزاده

مدیربازرگانی

محیا

مهدی زاده

سرپرست فروش

آرمین

دشتی

مدیرمالی

ملیحه

مهدی زاده

سرپرست داخلی

محیا

مهدی زاده

بازاریابی و تبلیغات