حسن

نخعی

مدیرعامل

نعیمه

مهدیزاده

مدیربازرگانی

محیا

مهدی زاده

سرپرست فروش و تبلیغات

ملیحه

مهدیزاده

مدیرمالی